Praktik for lærerstuderende

Uddannelsesplan for praktikken på Ladelund Ungdomsskole

Teacher 1015630 1280

 Skolens formål er at… 

- drive en almen ungdomsskole for unge mellem 12-16 år, hvor boglige, kreative, musiske og praktiske fag vægtes lige.

- fremme den enkelte elevs selvstændighed og evne til at indgå i og styrke et fællesskab gennem gensidig respekt, hjælpsomhed og tillid.

- udvikle og dygtiggøre unge og lære dem medansvar.

- tilpasse udfordringerne til den enkelte elev, og give eleven lyst til

videre læring og udvikling.

- eleverne oplever glæde ved at løse noget i et fællesskab, hvor alle umiddelbart kan deltage og bidrage til fællesoplevelser.

- eleverne oplever mangfoldighed og forskelligheder og derved opnår forståelse for og accept af det at være anderledes.

- give eleverne, via de forskellige undervisningsfag, kendskab til dansk og tysk kultur og historie.

- give eleverne en oplevelse af, at fysik bevægelse giver velvære og derigennem give dem lyst til livslang motion.

- fremme den enkelte elevs selvstændighed og evne til at indgå i og styrke et fællesskab gennem respekt, hjælpsomhed og tillid.

- udvikle og dygtiggøre unge og lære dem medansvar.

 

Dagligdagen 

Dagligdagen på skolen skal være præget af respekt for det enkelte menneske og for hinandens forskelligheder, for derved at danne grundlaget for det fællesskab, der opbygges.

Der forventes en vilje til at bruge egne ressourcer på samvær med andre, og en ansvarlighed for hinandens velbefindende.

Skolens hverdag skal være præget at tillid og tryghed, hvor eleven forstår betydningen af egne handlinger. 

 

Praktik, organisering og formalia

Det overordnede ansvar for praktikken på Ladelund Ungdomsskole, ligger hos skolens praktikkoordinator, praktikvejleder og praktiklæreren. (I prioriteret rækkefølge)

Disse varetager samarbejdet med læreruddannelsen og har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik og efterfølgende ophold på praktikskolen.

Skolen sikrer at praktikanterne får faglig ekspertise i de undervisningsfag,

som de studerende har valgt. 

Skolen tilbyder praktikforløb i alle folkeskolen undervisningsfag (bortset fra fransk), samt forskellige valgfag.

 

Samarbejde med de studerende

- Senest en måned før praktikkens start mødes de studerende med skolens praktikkoordinator og de udvalgte praktiklærere, hvor rammer og praktikskema for praktikforløbet aftales og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afklares.

- Senest en uge før praktikstart præsenterer de studerende på baggrund af drøftelser med praktiklærerne deres planer for praktikforløbet.

- Praktiklæreren og de studerende laver forud for praktiksamarbejdet klare aftaler om praktiksamarbejdet, herunder om skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse og ansvaret for dagsorden.

- Under praktikforløbet støtter og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene og kravene til portfolio på det pågældende praktikniveau.

- Under eller evt. efter praktikforløbet tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i skole-hjem-samtaler og/eller andre forældrearrangementer med relevans for de studerendes studieforløb.

- Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen. Derudover kan de studerende forvente, at særlig praktikkoordinatoren, men også det øvrige lærer omkring relevante klasser, kan spille en aktiv rolle i samarbejdet og vejledningen omkring de studerendes praktikforløb

 

Studerende/Praktikant på skolen

Ladelund Ungdomsskole forventer at den studerende i praktikforløbet både varetager en række læreropgaver samt tager del i efterskolelivet med alle dets facetter, dvs. at man ud over undervisningen også tager del i tilsyn, morgensamlinger, fællesarrangementer, alternative arrangementer, og hvad der ellers opstår af spændende aktiviteter i løbet af praktikperioden. 

- Med henblik på mødepligt, underlægges de lærerstuderende de samme krav som skolens lærere. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer og øvrige aktiviteter som for skolens lærere. 

- Tilstedeværelse på skolen aftales som en ramme, således at den studerende har lignende vilkår som lærerne med primær arbejdsplads på skolen samtidig med, at der bliver tid til og mulighed for at den studerende kan modtage vejledning. Samtidig vil der være mulighed for egen forberedelse og efterbehandling af undervisning og udarbejdelse af port folio og praktikopgave.

- Det forventes, at de studerende forud for praktikken og samarbejdet på skolen, har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen.

- Det forventes at den studerendes undervisningsplaner og lektionsplaner er skriftliggjort forud for undervisningen/praktiktimerne - og at praktiklæreren er bekendt med dem.

- Skolen forventer, at praktikanten skriver dagbog i praktikportalen, med særligt henblik på, at denne skaber grundlaget for trepartssamtalen.

 

Evaluering og eksamen

- Efter hvert afsluttet praktikforløb indkalder praktikkoordinatoren de studerende og praktiklærerne til en fælles mundtlig evaluering. Derudover uddeles skolens evalueringsskema til hver studerende. Resultatet af denne modulevaluering formidles til skolens praktiklærere og til læreruddannelsens praktikledere på UC-SYD.

 

Praktik og vejledning 

Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik og praktiklærernes støtte og vejledning, at de studerende får mulighed at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen (se nedenfor stående kompetenceområder). Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus.

 

Kompetenceområdet ’didaktik’:

´Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kollegaer.

 Niveau 1

- Praktiklæreren støtter den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder, at der vises skriftlige undervisningsforløbsplaner med mål- og evalueringsovervejelser. Desuden observerer praktiklæreren systematisk de studerendes undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning. 

- Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og deltager i redegørelsen for tegn på elevernes udbytte - på baggrund af de formulerede faglige og sociale mål for undervisningen.

Niveau 2

- Praktiklæreren viser og diskuterer undervisningsplaner i relation til metoder, differentiering, læremidler og it.

- Praktiklæreren viser og diskuterer metoder til at evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte.

Niveau 3

- Praktiklæreren viser og diskuterer undervisning i relation til samarbejdet om årsplaner og støtter den studerende i indsamling af datamateriale til studieprocesser i læreruddannelsen – herunder bacheloropgaven.

- Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

 

Kompetenceområdet ’klasseledelse’:

 ’Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen’

Niveau 1

- Praktiklæreren viser, hvordan vedkommende selv organiserer og rammesætter sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.

- Praktiklæreren støtter den studerende i at rammesætte og organisere egen undervisning i klassen for at fremme elevernes læringsudbytte.

Niveau 2.

- Praktiklæreren støtter og vejleder den studerende i at udvikle elevernes sociale relationer og skabe et godt læringsmiljø.

Niveau 3.

- PraktikIæreren støtter og vejleder de studerende i arbejdet med at lede inklusionsprocesser.

 

Kompetenceområdet ’relationsarbejde’:

’Den studerene kan kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever – og kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål’

 Niveau 1.

- Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge motiverende

læringsaktiviteter.

- Praktiklæreren viser og vejleder de studerende i, hvordan vedkommende kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.

Niveau 2.

- Praktiklæreren støtter den studerende i at samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse.

- Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at kommunikere skriftligt og mundtligt med forældrene - primært i relation til den gennemførte undervisning.

Niveau 3.

- Praktiklæreren faciliterer den studerende i forskellige opgaver i relation til skole-hjemsamarbejdet med henblik på at udvikle klassens sociale liv og læring.